നിങ്ങളയച്ച ചിത്രങ്ങള്‍

ഫോട്ടോയെടുക്കാന്‍ താല്‌പര്യമുണ്ടോ...? ക്യാമറയോ ക്യാമറ ഫോണോ കയ്യിലുണ്ടോ...? എങ്കില്‍ എടുത്തോളൂ കൗതുകമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍. നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇവിടെ നല്‍കും. ചിത്രങ്ങളയയ്‌ക്കേണ്ട ഇമെയില്‍ വിലാസം -
labourindiainfoworld@gmail.com......

No comments:

Post a Comment

Game